Közérdekű adatigénylés

Közérdekű adatigénylés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A HSSC Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a HSSC Kft. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a HSSC Kft. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §).

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen:  a HSSC Kft. Titkárságán

Titkárság címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B épület

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda 8.30. – 12.00. óra között

2. Írásban:  a HSSC Kft. Titkárságának címezve a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B épület címre, illetve személyesen a HSSC Kft. Titkárságán hétköznap (Hétfő, Szerda, Csütörtök 8.10 – 12.00. óra között.

3. Elektronikusan:  az  titkarsag@hssc.hu  címen

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a HSSC Kft-re vonatkozó közérdekű adatok az HSSC Kft. honlapján (www.hssc.hu) közvetlenül elérhetőek.

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Letölthető formanyomtatvány:

Adatigénylési formanyomtatvány